لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ
1
Asad Quran Translation
NAY! I call to witness this land -
Malik Quran Translation
I swear by this city (of Makkah where even to harm anyone is prohibited,
Yusuf Ali Quran Translation
I do call to witness this City 6130
Piktal Quran Translation
Nay, I swear by this city
Quran Transliteration
La oqsimu bihatha albaladi